movie

Volume 1, Issue 1 (Jan-March 2011)

Research Article

Title / Authors

*Gillani Wasif , Azhar Sulaiman , Ling Ai Oh, Azmi Hassali, Yelly Oktavia Sari, Usman Haider Uzbek.

Raghu S, Midhun T, Venkateswara Rao, *Chandrasekar SB, Jayakar B, Sushma G.
Anirudha Rishi, *Renu Sarin.

*Biswajit kumar Acharjee, Rita Mahanta, Aparajita Borkotoki

Nirav A. Singhal, *Rajesh M. Patel.
*Atul R. Chopade, S. M. Mule, W. A. Mulla, F J Sayyad.
*W. H. El-Tantawy, W. A. Hassan, N. M. Saied.

*Bhandurge A.P., Kshirsagar S.N., Pratapwar A. S.

*Seema Gairola1, Mukesh Maithani, Vikas Gupta, Parveen Bansal, Pankaj Ghaiye.

 

 

 

 


 

Contact Information

Pravinkumar V. Ingle
E-mail: jprcp@rediffmail.com
Publisher
Mrs. Anaja P. Ingle

Archives